آسیب های بتن و انواع شرایط محیطی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آسیب های بتن و انواع شرایط محیطی

آب و آسیب های وارد از آن بر بتن

آب را می توان یکی از مهمترین عامل آسیب رسان به بتن و سازه های بتنی برشمرد. آب عنصر اولیه بوجود آوردن و تخریب کردن بسیاری از مصالح طبیعی و همچنین منشا اغلب مسائل مربوط به دوام بتن می باشد. آب به عنوان عامل بسیاری از انواع فرایند های فیزیکی کاهنده کیفیت نیز در اجسام متخلخل شناخته شده است. همچنین آب، به عنوان وسیله ای برای انتقال یون های مهاجم، می تواند سر چشمه فرآیند های شیمیایی کاهش دهنده کیفیت نیز باشد.

دومین نکته این است که عامل نعیین کننده و کنترل کننده پدید ه های فیزیکی – شیمیایی مرتبط با حرکات آب در اجسام متخلل ، نفوذ پذیری جامدات است . به عنوان مثال ، میزان آسیب دیدگی شیمیایی به این بستگی دارد که آیا حمله شیمیایی محدود به سطح بتن است و یا اینکه به داخل آن نیز رسوخ کرده است .

آب  در انواع صورت های آب دریا ، اب زیر زمینی ، رودخانه ، دریاپچه ، باران ، برف و بخار ، بدون شک فراوانترین مایع در طبیعت است . مولکول های آب ، به دلیل کوچک بودن ، قادر به نفوذ به حفره های خیلی ریز می باند . آب ، به عنوان حلال ، قادر به حل کردن مواد زیادتری ، در مقایسه با سایر مایعات شناخته شده دیگر ، تشخیص داده شده است . این خاصیت ، به دلیل وجود یون ها و گازهای زیادی در بعضی از آب ها است که آب بیشترین گرمای تبخیر را در بین مایعات معمولی داراست . بنابراین در دماهای معمولی ، آب تمایل دارد که به جای آنکه تبخیر شده و مواد جامد را بر جای بگذارد ، در حالت مایع باقی بماند.

آسیب دیدگی بر اثر واکنشهای شیمیایی

آسیب های شیمیایی وارد بر بتن و آرماتور را می توان عمده ترین و وسیع ترین آسیب ها بر شمرد و. مهمترین این آسیب ها که خسارات بسیار وسیعی را به دنبال دارد ، خوردگی آرماتور بر اثر تهاجم کلراید است . از نظر تئوری ، هر محیطی با  PH  کمتر از 12.5 را می توان مهاجم نامید ، زیرا کاهش درجه قلیایی بودن مایع منفذی ، در نهایت منجر به ناپایدار شدن محصولات سیمانی ناشی از هیدراسیون می گردد. از نقطه نظر تهاجم به بتن دارای سیمان پرتلند ، اغلب آبهای صنعتی و طبیعی می توانند در گروه مهاجم قرار گیرند . باید گفت که میزان حمله شیمیایی به بتن ، تابعی از  PH  مایع مهاجم و تراوایی بتن خواهد بود . وقتی که تراوایی بتن کم و  PH  آب مهاجم بالای 6 است ، میزان حمله شیمیایی آن قدر کند است که جدی تلقی نمی شود. 

CO  آزاد در آب سبک و آب های راکد ، یونهای اسیدی مثل یون سولفات (  SO ) و یون کلراید ( CI ) در آب زیر زمینی و آب دریا و یون  H  در بعضی از آبهای صنعتی ، که اغلب عامل پایین آوردن  PH  به زیر 6 می باشند . برای بتن حاوی سیمان پرتلند زیان آور محسوب می شوند. تاکید می شود که واکنشهای شیمیایی به صورت آثار فیزیکی زیان آور، مثل افزایش تخلخل و تراوایی، کاهش مقاومت، ترک خوردگی و پکیدن ظاهر می شوند . در عمل، چندین فرآیند فیزیکی و شیمیایی آسیب دیدگی، همزمان با هم عمل کرده و حتی ممکن است یکدیگر را نیز تقویت نمایند.

 

نفوذ پذیری یا تراوایی

نفوذ پذیری، از جمله مهمترین پارامتر های بتن از نظر دوام است. بسیاری از مواد مهاجم به بتن، که عموما محلول در آب هستند. از طریق منافذ مختلف بتن به داخل آن وارد می شوند. همچنین، بتن با منافذ کمتر از کیفیت بهتری، چه از نظر دوام و چه از نظر مقاومت، برخوردار است .

بنا به دلایل فوق ، آزمایش های نفوذ پذیری به عنوان یکی از شاخص های مهم دوام بتن در نظر گرفته می شوند. نفوذ پذیری اساسا به ساختار متراکم خمیر سیمان و ناحیه انتقال و پیوند داخلی قوی ساختار بتن سخت شده بستگی دارد. توصیه می شود که حتی المکان نسبت آب به سیمان از 45% کمتر اختیار شود . در این حالت خمیر سیمان دارای تخلخل کمتر خواهد بود. در شرایط مساوی، چنانچه نسبت آب به سیمان از 45% به 8 % افزایش یابد، ضریب نفوذ پذیری بتن، 100 برابر افزایش می بابد. یادآوری می شود که استفاده از نسبت آب به سیمان کمتر ، نیازمند توجه جدی تر و بیشتری به تراکم  وعمل آوری است وگرنه ممکن است نتایج معکوسی از آن نیز حاصل شود.

نفوذپذیری بتن، عامل عمده موثر برفرایند خوردگی میلگرد ها در بتن بشمار می آید. در بتنی با نفوذپذیری کم، آب نمی تواند به راحتی نفوذ کند. چنین بتنی احتمالا مقاومت الکتریکی بیشتری نیز دارد. بتنی با این ویژگی در مقابل جذب نمک ها و تاثیر آن ها بر میلگرد مقاومت می کند و مانع نفوذ اکسیژن نیز می شود. هر چند بتن های معمولی، کاملا غیر قابل نفوذ نیستند، لیکن رعایت دقیق نسبت های اختلاط استفاده از نیروی ماهر انشانی و عمل آوری صحیح بتن، نفوذپذیری را بسیار کم می کند.

از جمله عوامل مهم موثر بر کاهش نفوذ پذیری بتن عبارتند از :

v       کاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی ( شامل سیمان و پوزولان و مواد جایگزینی سیمانی )

v       عمل آوری مناسب و دقیق و کافی بویژه در سنین اولیه بتن ، به روش های مناسب

v       استفاده از پوزولان ها

v       استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب

v       استفاده از سیمان مناسب

v       تامین حداکثر تراکم با وسایل و روشهای مناسب

v       انتخاب صحیح و مناسب نسبت ها ی اختلاط بتن

انواع شرایط محیطی

طبق آیین نامه بتن ایران و مقررات ملی ساختمان، انواع شرایط محیطی موثر بر بتن به 5 دسته تقسیم می شود:

الف ) شرایط محیطی ملایم : به شرایطی اطلاق می شود که در آن هیچ نوع عامل مهاجمی از قبیل رطوبت ، تعریق تر و خشک شدن متناوب ، یخ زدن و ذوب شدن ، سرد و گرم شدن متناوب ، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم ، مواد خورنده ، فرسایش شدید ، عبور وسایل نقلیه یا ضربه موجود نباشد . یا عضو بتنی در مقابل این گونه عوامل مهاجم به گونه ای مطلوب محافظت شده باشد.

ب ) شرتیط محیطی متوسط : به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی ، در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می گیرند. قطعاتی که بطور دائم با خاک های غیر مهاجم یا آب تماس دارند یا زیر آب با  PH  بیشتر از  5 قرار می گیرند دارایی شرایط محیطی متوسط تلقی می شوند.

ج ) شرایط محیطی شدید : به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب یا یخ زدن و آب شدن و سرد شدن و گرم شدن متناوب نه چندان شدید قرار می گیرند. قطعاتی که در معرض پاشش آب دریا باشند یا در آب غوطه ور شوند، به گونه ای که یک وجه آن ها در تماس یا هوا قرار گیرند، قطعات واقع در هوای دارای یون های نمک و نیز قطعاتی که سطح آن ها در معرض خوردگی شدید ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار می گیرند دارای شرایط محیطی شدید محسوب می شوند .

د) شرایط محیطی بسیار شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض گازها ، آب و فاضلاب ساکن با  PH  حداکثر 5 ، مواد خورنده ، یا رطوبت همرا ه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار می گیرند . همچنین در نمونه های ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید ، در صورتی که عوامل مذکور حادتر باشند در این دسته جای می گیرند.

 

 

 

 

 

ارائه دهنده خدمات مشاوره ؛ کارشناسی و مهندسی تعمیرات سازه های بتنی

تولید ، وارد و ارائه کننده انواع افزودنی ها ، محصولات کمکی و تعمیراتی بتن

جهت دریافت لیست قیمت آزمایش های مخرب و نیمه مخرب بتن و آزمایش های مصالح با ما تماس بگیرید.

 www.danab-beton.com

 

شرکت دهر آروین ناب با  اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه راه اندازی گردیده است .

شرکت دهر آروین ناب، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور  همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و بالا رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد.

در این راستا ، شرکت دهر آروین ناب فعالیت خود را در سه شاخه فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی  هدف دهی و پیگیری نموده و می نماید.

Ø       بخش مهندسی و اجرایی دهر آروین ناب : بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش کیفیت و دوام پروژه ها عمرانی و سازه های بتنی در حین ساخت و بهره برداری  مستلزم سوق به سمت ارائه خدمات تخصصی و هدفمند می باشد. این امر به خصوص در پروزه تخصصی و حساس تر مانند تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی که بازدهی و نتیجه گیری از آن ها صفر یا صد می باشد ، رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. از این رو مجموعه دهر آروین ناب با در اختیار گیری تجهیزات تخصصی ، تیم مهندسی و کارشناسی و نیروهای اجرایی کارآزموده و آموزش دیده خدماتی به روز و تخصصی را به دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه های عمرانی در سطح کشور و منطقه ارائه نماید.

 سرفصل های خدمات مهندسی و کارشناسی بتن قابل ارائه توسط مجموعه :

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای مقاوم سازی انواع سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای آب بندی و محافظت سازه های بتنی ماننده تصفیه خانه ها ، سازه های صنعتی ، کولینگ تاورها ، کلاریفایرها ، ایستگاه های پمپاژ ، استخرها ، مخازن آب و فاضلاب ، سد ها ، کانالها و ...

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع  تست و آزمایش های مخرب و غیرمخرب سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع کف پوش های صنعتی از جمله کف پوش های پایه سیمانی ، اپوکسی و پلی یورتان

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره و کارشناسی بتن

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش ضد حریق

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش های ضد اسید

 

Ø       بخش آموزش شرکت دهر آروین ناب 

این بخش در راستای اهمیت و نیاز دانش عملی و عملیاتی مهندسین و دست اندرکاران پروژه عمرانی به ویژه پروژه های بتنی راه اندازی گردیده است. شرکت دهر آروین ناب در این راستا با تعریف سرفصل و دوره های تخصصی و کاربردی بتن و نیز به کارگیری مدرسین و متخصصین سرشناس ، کارآزموده و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بتن  به صورت عمومی و اختصاص نموده است.

 

Ø       بخش بازرگانی شرکت دهر آروین ناب :

امروزه با گسترش روزافزودن استفاده از انواع افزودنی و محصولات کمکی و جانبی بتن در پروزه های عمرانی شرکت های مختلفی در قالب ارائه کنندگان محصولات مذکور شکل گرفته و به خدمات در سطح کشور اقدام می نمایند. اما آنچه همواره در این زمینه به عنوان مشکلی بزرگ قابل تامل بوده است ارائه خدمات به صورت عام و فارغ از تخصص لازم  و خدمات پس از فروش بوده است. که این موضوع باعث تحمیل هزینه های گزاف و تاثیرات منفی در پروژه ها گردیده است. از این رو این مجموعه سعی نموده تا با ارائه خدمات توامان کارشناسی در کنار خدمات بازرگانی نسبت به حل این نقیصه اقدام نماید.

 

محصولات قابل ارائه توسط شرکت دهر آروین ناب به شرح ذیل می باشد :

ü        افزودنی های  بتن  شرکت دهر آروین ناب: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، ضد یخ بتن ،منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن، ژل میکروسیلیس .

ü        انواع ملات ها و گروت های شرکت دهر آروین ناب : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

ü        انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

ü        انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

ü        انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت دهر آروین ناب: چسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

ü        انواع درزبند و ماستیک های شرکت دهر آروین ناب : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

ü        انواع واتراستاپ های بتن شرکت دهر آروین ناب: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

ü        انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت دهر آروین ناب: انواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

ü        انواع رنگ های نمای شرکت دهر آروین ناب: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

ü        انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت دهر آروین ناب : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن

 

درباره ما

شرکت دهر آروین ناب دارنده پروانه گرید دو خدمات فنی و آزمایشگاهی بتن از وزارت راه و شهرسازی، فعال در زمینه های:

:: انجام تخصصی ترین آزمایشات در مجهزترین آزمایشگاه بتن کشور

:: تحقیق و پژوهش در زمینه فناوریهای نوین مهندسی

:: مشاوره، طراحی و اجرای بتن های خاص

:: مشاوره و اجرا در زمینه ترمیم، تعمیر، نگهداری و بهسازی سازه های بتن مسلح

:: تولید کننده انواع افزودنی های بتن

تماس با ما

 
-خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان پونه، پونه 15، پلاک 1، طبقه همکف
-خراسان جنوبی، بیرجند بلوار آیت الله غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز رشد
 
09155616097
 
تلفن: 05632409808
فکس: 05632409274
کانال رسمی تلگرام سایت:
 D.A.Nab Beton @

(داناب بتن)

 

ساعت کاری

7روز هفته 24ساعته پاسخگوی شماهستیم..

  • شنبه تاچهارشنبه: 9صبح تا6عصر
  • پنجشنبه: تعطیل
  • جمعه: تعطیل